martes, 29 de abril de 2014

Especial Crataegus monogyna yamadori

Especial

Os presento un opar de inquilinos nuevos que ya andan por casa. Ya veremos como evolucionan.
===
Voila des nouveux habitants chez moi... Deux aubepins. Ont voira comment ça se passe!

martes, 22 de abril de 2014

Jardines Opuntia Monocantha

Jardines


Una de las especies de Opuntia más diseminada en el territorio, encontrándose tanto en el limo pampeano como en las sierras o como en este caso, siendo parte del monte indígena. Posee gran floración de color anaranjado.

viernes, 28 de marzo de 2014

Hierbas COSAS QUE SUCEDERAN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012

Hierbas Adjunto la información de las Monografias que organiza La Institució Catalana d'Estudis Agraris. Son especialmente de interés para las personas de Catalunya. Os las transcribo tal como me ha llegado la información. Las sessiones son el lengua catalana.


INSTITUCIÓ CATALANA

D'ESTUDIS AGRARIS

Filial de l'Institut d'Estudis CatalansVINT-I-vuitena ediciò


MONOGRAFIES DE PAISATGISME

I JARDINERIA
Organització:

Institució Catalana D'estudis Agraris

Secció de Jardineria iPaisatgisme

Hicol·laboren:

Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya

Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles deCatalunya

Escola de Capacitació Agrària i Forestal de SantaColoma de Farners


MONOGRAFIESDE PAISATGISME I JARDINERIA DEL CURS 2010-2011Curs monogràfic I

Tractaments fitosanitaris en àrees verdes. Gestió integrada de plagues iactualitat dels sistemes de lluita alternativa.

────────────────────────────────────────────


  La Directiva 2009//128/CE, sobre el  "Uso sostenible de losPlaguicidas "  te tres objectiusfonamentals  : Reduir el risc i elsefectes dels plaguicides en la salut humana i el medi ambient, fomentar el usde la gestió integrada de plagues i els plantajements o tecniques alternativesals plaguicides .

     Aquesta directiva esrefereix als tractaments generals amb plguicides, però te una especialincidéncia en el tractament de les Areas Verdes , ja que en aquets espais , i acausa de que els tractaments poden afectar a terceres persones , contempla laprohibicio de determinats productes i estableix condicions molt estrictes pelus amb productes fitosanitaris .

En aquest curs es tractarà la repercusió d'aquestadisposició en els tractaments de Parcs i Jardins, i diversos especialistes exposaranles possibilitats actuals dels mitjansalternatius a la lluita química que es poden utilitzar en aquests espais.

 

6 de Febrer de 2012

Legislació reguladoraactual dels tractaments fitosanitaris en Areas Verdes  . Canvis que introdueix la directiva2009/128/CE

Josep M.Vives, enginyer agrònom

13 de Febrer de 2012

Descripcio de les plagues i malalties mes imortants enAreas Verdes .

Josep M. Riba, biòleg

Disseny adequat delsjardins i mesures culturals i tècniques per a prevenir l'atac d'organismesnocius

Josep M. Riba, biòleg 20 de febrer de2012

Mitjans de defensafitosanitària alternatius a la utilització de productes fitosanitaris.Productes regulats en l'0rdre APA /1470 i utilització de feromones i atraients ,repel·lents

Joaquim Camps, enginyertècnic agrícola


27 de febrer de 2012

Lluita biològica amb insectes auxiliars en Areas Verdes

DAVIDBAHI   enginyer tècnic agricola

Experiencia de lluita  biològicaamb nematodes i microorganismes  en AreasVerdes.

JUANANTONIO ESCLAPES, enginyer agrònom


 5 deMarç de 2012

Tècniques de lluita amb microorganismes  bacteris , fongs i virus.

CAROLINA FERNANDEZ bióloga i enginyera técnica agrícola

Ús de fitofortificants i elements nutricionals pel controlde les plagues en les àrees verdes.

PILAR  FLORENSA   enginyera técnica agrícola

12 de març de 2012

Tècniques de lluita  de endoterapia contra els paràsits que afectenels jardins .

JOSE MANUELBARROSO ,enginyer tecnic agricola

 Maquinàriad'aplicació de productes fitosanitaris. en Areas Verdes . Nova normativareguladora.

FERRAN CAMP enginyer agrònom


19 de Març de 2012


 Estat actual de lestecniques de lluita contra el morrut de les palmeres

JESUSALTABELLA , enginyer tècnic agrícola

Noves plagues imalalties  perilloses que afectan o podenafectar les  arees verdes .Normativareguladora.

jordi giné    enginyer tècnicagrícolaCurs monogràfic II

 Present i passaten el  projecte paisatgístic 

Història i tendències actuals del projecte paisatgístic

───────────────────────────────────────────

En una primera part d'aquest curs es fará un recorregut històric delsdiferens estils dels jardins que han predominat a casa nostra, posan exemples  dels jardins més representatius de cada èpocai dels seus creadors. En una segona part es definiran les  noves tendències  del projecte paisatgístic, més vinculat a larealitat urbana i industrial dels nostres dies i a la necessitat deintervencio  en zones amb una identitatpoc definida .Diversos arquitectes paisatgistes exposaran i analitzarán  la seva obra.

9 de febrerde 2012

Història delsestils dels jardins

 MONTSE RIVERO ,Historiadora ,

16 defebrer de 2012

   Els jardins a l'època del Modernisme


  CARMEFARRÉ  Arquitecte

   Els jardins de Nicolau MariaRubió i Tudurí

    TERESA GARCERÁN Paissatgista

23 defebrer de 2012   

     Els Jardins modernistes (2) 

   CARME FARRÉ   Arquitecte

    Els parcs i jardins de Meitat del segleXX

.MONTSE RIVEROhistoriadora


1 de març de 2012

Introducció al projecte depaisatge: definició i tendències contemporànies (intervencions artístiques enel paisatge, el paisatge post industrial, el projecte dels processos, elpaisatge de la memòria, etc).

EUGÈNIA VIDAL, arquitecta

8 de marçde 2012

Processos i paisatges,conferència a càrrec de l'arquitecte Toni Gironès que ens presentarà unaselecció de la seva obra.

 TONI GIRONÈS, arquitecte.

 15 de març de 2012

Requalificació de paisatges,conferència a càrrec de Miquel Batlle que ens presentà una selecció de lesobres de Michele&Miquel arquitectes&paisatgistes

  MIQUEL BATLLE, arquitecte

 22 de març de 2012

La transformació irecuperació del paisatge, conferència a càrrec de Margarita Jover que enspresentà una selecció de les obres d'Alday Jover arquitectura i paisatge.

  MARGARITA JOVER, arquitecta.Curs monogràfic  III«Arbres i arbustos ornamentals  .Descripció d'espècies, exigències

i criteris d'aplicació en jardineria

────────────────────────────────────────────

En aquest curs es farà una descripció de les espècies d'arbres i arbusts,tant autòctons com forans, que s'usen amb més freqüència en els jardins, parcsi arbrat viari. De cada un s'indicaran les claus per la seva identificació , ladistribució geogràfica, les exigències climatològiques i edafològiques, aixícom les aplicacions en el projecte paisatgístic. També s'indicaran lestècniques de plantació i poda, les principals plagues i malalties que podenafectar-los i la manera de controlar-les.

  8  de febrer 2012     Identificació d' espècies de coníferes iaplicació en jardineria

 15  de febrer2012    Identificació d'espècies de frondoses i aplicació en jardineria

22 de  febrer2012      L'arbustornamental en jardineria: selecció i aplicació'

29 de febrer 2012     Elecciód'espècies d'arbres segons la seva resistència al medi.

  7  demarç  2012      Aplicació dels arbres endiferents escales del projecte 

 14 de març  2012      Tècniques deplantació , poda i manteniment dels arbres21 de març  2012       Principals plagues imalalties que afecten els arbres i forma de  controlar-les

                                   

Professorat:


XAVIER ARGIMON  ,    enginyer tècnic agrícola

FRANCESC NAVÉS,      arquitectepaisatgista

JOSEP SELGA ,                 bioleg

JOSEP MARIAVIVES,   enginyer agrònom
ORGANITZACIÓ

Dates

Curs monogràfic I: dilluns, del  6de febrer al 19  de Març

Curs monogràfic II: dijous , del 9  de febrer al 22  de Març

Curs monogràfic III dimecres, del 8 de febrer al 21 de Març .Horari

De 18.30 a20.30 hores


Lloc

totes les classes es faran a la sala pi i sunyer del

Institut d'Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, de Barcelona)


Nivell deconeixements

Els cursos estan pensats per a postgraduats i estudiants dels últimscursos de les titulacions relacionades amb la jardineria i el paisatgisme, iper a tècnics del sector.


Nombre d'assistents

Fins a un màxim de vint-i-cinc per curs.


Certificat

 Es lliurarà un certificat a les persones que hagin assistit a un mínimdel 80 % de les sessions. S'han fet gestions a les escoles i facultatsrelacionades amb la jardineria i el paisatgisme perquè aquests cursos serveixinper a l'obtenció de crèdits.

Preus imatrícula

    

Persones sòcies de la ICEA:

1 curs 70 €                  2 cursos 120 €            3 cursos 170 €

Estudiantsi membres de col.legis profesionals

 1 curs   80            2 cursos  140 €       3 cursos 200 €

Altrespersones 

1 curs 90 €      2cursos 160 €            3cursos 230 €


InformacióI inscripcions  

Servei d'Informació de l'IEC

Telèfon: 932 701 621 / Fax: 932 701 180

Horari: de 9 a18 hores

Adreça electrònica: informació@iec.cat


Secretaría de la ICEA

Horari: de 11 a20 h

Lloc: carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona


-


martes, 11 de febrero de 2014

Flor PASEO POR EL HAYEDO

Flor

En estos días verano a veces tan sofocantes uno de los mayores placeres que podemos tener es dar un paseo por uno de nuestros maravillosos bosques. La frondosidad que tienen en esta época los hayedos hacen que aparezcan esas zonas umbrías bajo las cuales susurran los arroyos helados.He intentado recrear un bosque de hayas en bonsái y os muestro algunas fotos de detalles. Le quedan muchos años de evolución pero pueden verse rincones interesantes.
sábado, 28 de diciembre de 2013

Jardines Reproducir sus plantas por acodos

Jardines

El sistema de reproducción por acodos consiste en inclinar los tallos de algunas especies al nivel del suelo para estimular el crecimiento de raíces. Se utiliza especialmente para obtener nuevas plantas trepadoras, árboles o arbustos y en esta nota le contamos cómo hacerlo.

La época indicada para este tipo de trabajos es el otoño y la primavera. En ese momento elija tallos sanos y flexibles que puedan llegar hasta el piso y realice un pequeño corte en algunos de los nudos.

Por otra parte, coloque una maceta con tierra enriquecida dentro del terreno y apoye allí el tallo cortado, previamente sumergido en hormonas para favorecer el desarrollo de raíces. Entierre el tallo en la maceta y sujételo con pequeños grapas de metal o trozos de alambre pequeños para que no se salga de la tierra.

Riegue muy bien y después de unos seis meses observe si ya aparecieron las raíces en el lugar donde realizo el corte.

domingo, 15 de diciembre de 2013

Especial DALIA

Especial
Dalia


.-.

jueves, 28 de noviembre de 2013

Hierbas JARDINES EN PELIGRO

Hierbas En el grupo de Facebook estoy intentando juntamente con los otros miembros de realizar una lista de jardines en peligro ya sea porque desaparezcan completamente o bien porque el abandono o las modificaciones les puedan afectar gravemente.

También vosotros podeis añadir nuevos jardines a la lista de forma razonada o bien informarnos del proceso que siguen los de la lista.

Hasta ahora se han incorporado a esta lista los siguientes jardines peró seguro que hay muchos más

LISTA

Jardines Forestier de Castilleja de Guzman (Sevilla) febrero 2009
Parque Ribalta de Castellón de la Plana. Mayo 2009
Jardín del palacio de los Enríquez en Baza (Granada) Mayo 2009
Jardín del palacio Juan Pizarro de Aragón en Trujillo (Cáceres) julio 2009

-